MASSPORT

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca

AYDINLATMA METNİ

Sönmez Spor Hizmetleri Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. (Kısaca “Massport”) olarak , siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Massport, müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir. Massport görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında ve mesleki görevlerini yerine getirmede kullanmayı taahhüt etmektedirler. Massport ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin sınırlama ve düzenlemelere tam olarak uyarlar.

Massport’tan  hizmeti almak/ürün temin etmek için Massport’a bildirilen  veya kanunda açıklandığı çerçevede  çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenebilecek, kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir. Kanun uyarınca rıza gerektirmeyen hallerde mevcut olması durumunda aynı koşullar geçerlidir.

Kişisel verileriniz, Massport ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, stoklama, risk izleme, istihbarat, Massport ve ortaklarınca  mevcut veya yeni ürün/hizmet çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile Massport  faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Massport doğrudan ve dolaylı hissedarları ile ortak iştiraklerine, mevzuatın izin verdiği hallerde Massport tarafından destek hizmeti veya hizmet alınan üçüncü kişilere, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz Massport, müşterileri, iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin Massport tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; 

*Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

*Kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, 

*Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

*Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

*Kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, 

*Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

*Düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla toplanan kişisel veriler olarak ise internet sitemize sosyal medya hesaplarımıza yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı, cep telefonu vs tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi, saati, izlenen sayfalar, sosyal medya internet sitemizde geçirilen süreler, ziyaretten hemen önce veya sonra ziyaret edilen başka web sitelerini vs ziyaretleriniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet aracılığıyla çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Massport bünyesi içerisinde soyunma odaları ve tuvaletler dışında Massport tarafından uygun görülen alanlarda güvenlik kamerası vasıtasıyla güvenliğin sağlanması amacıyla ses ve veya sesli görüntü kaydı yapılmaktadır.

Massport’un meşru menfaatleri ile veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’a aykırı olmamak, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla sesli ve/veya görüntülü kayıtlar yapılabilmektedir. Söz konusu kişisel veriler ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Bu veriler Massport tarafından başkaca herhangi bir sebeple aktarılmamakta ve/veya 3. Şahıslarla paylaşılmamaktadır. Bu veriler Massport’un depolama kapasitesine göre kısa süreli olmak kaydıyla tutulmakta, herhangi bir resmi makam ve/veya kolluk kuvvetleri tarafından talep edilmediği müddetçe bu süre sonunda mevcut ses veya görüntü üzerine yeni ses veya görüntü yazılması sebebiyle yok edilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki haklarımız saklı kalmak kaydıyla iş bu aydınlatma metnini saygılarımızla sunarız.

Sönmez Spor Hizmetleri Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. 

Whatsapp
Hemen Ara